Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1'Optie A'; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht in de vorm van (o.a.) concept, design, productie, installatie en visual merchandising op het gebied van (retail) interieurontwerp;

1.2 De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Optie A als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.3 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Optie A met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Optie A;

1.4 Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de Optie A verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van Optie A, leveringen van zaken door Optie A en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Optie A, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Optie A en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Optie A en de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst.

3.2 Offertes van Optie A zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Optie A. Optie A heeft het recht het aanbod te herroepen.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

4.1 Optie A zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.

4.2 Optie A fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Optie A daarin te kennen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Optie A te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

4.5 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Optie A met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

Artikel 5. Inschakelen van derden

5.1 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Optie A derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Optie A. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 6. Honararia, bureaukosten

6.1 Optie A legt in de overeenkomst vast hoe de kosten (honorarium, bureaukosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:
a, op basis van de door Optie A bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;
b, door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de productiekosten;
c, naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

6.2 De opdrachtgever betaalt Optie A naast de kosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:
a, na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wetten regelgeving;
b, door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. Optie A licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

6.3 De kosten zijn exclusief de kosten die Optie A maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder reis- verblijf-, en transportkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 De facturen van Optie A dienen binnen 14 dagen na de facturatiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank-of girorekening van Optie A. Indien de opdrachtgever in verzuim is, dan heeft Optie A aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken.

7.2 Alle door Optie A gemaakte kosten om voldoening van zijn facturatie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

7.4 De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door Optie A reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

Artikel 8. Voortijdige beëindiging

8.1 Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt Optie A de tot dan toe gemaakte kosten.

8.2 Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van Optie A. Optie A weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

9.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Optie A niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Optie A te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Optie A de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrechten

10.1 Originelen van foto's, schetsen, werktekeningen, presentaties en andere bescheiden die Optie A bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Optie A, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

10.2 Optie A heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn tekeningen, schetsen, foto's en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

10.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Optie A, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Optie A.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Optie A is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Optie A in de nakoming van zijn verplichtingen.

11.2 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Optie A voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Optie A volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

11.3 Optie A is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Optie A is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.4 Optie A is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Optie A is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.5 Optie A is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Optie A zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Optie A kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Optie A kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Optie A overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Optie A geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

12.2 Optie A heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Optie A zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Optie A worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

13.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en Optie A ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

13.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.